Privacybeleid (GDPR)

Inleiding

Uw privacy is belangrijk voor ons. Vandaar hebben wij deze privacy policy ontwikkeld om u meer informatie te verschaffen betreffende de verzameling, mededeling, overdracht en gebruik (“verwerking”) van de persoonsgegevens die u met ons deelt (naam, geboortedatum, adres, contactgegevens, IP adres en eventueel medische gegevens), alsook om u meer informatie te verschaffen betreffende uw rechten. Wij verzoeken u dan ook om deze privacy policy door te nemen.

Meer informatie over de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit en over privacy kunt u vinden op de websites van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, de Europese overkoepelende organisatie, de European Data Protection Board en de gegevensbeschermingsautoriteit van de instellingen van de Europese Unie, de European Data Protection Supervisor. De relevante wetgeving waarnaar dit document meestal verwijst, wordt “GDPR” genoemd. Dit is de Europese regelgeving “Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens”, evenals de relevante nationale wetgevingen die deze wet verder vervolledigen.

Eigenaar en verwerkings-verantwoordelijke

Podologiepraktijk Liesbeth D’Hulster
Procureurstraat 17
8890 Moorslede
West-Vlaanderen, België
BE 0891.525.218
Telefoon: +32 (0)498 62 13 02
E-mail: info@podologiepraktijk.be

“Wij”, “ons” of “onze” betekent Podologiepraktijk Liesbeth D’Hulster, met maatschappelijke zetel te Procureurstraat 17 – 8890 Moorslede – België en met ondernemingsnummer BE 0891.525.218 worden beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft de persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van uw gebruik van onze website (www.podologiepraktijk.be).

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze Privacy Policy of de verwerking van uw persoonsgegevens of u wenst een verzoek in te dienen in overeenstemming met Uw rechten als individu, gelieve dan contact op te nemen met ons per via info@podologiepraktijk.be. Wenst u liever per post contact opnemen, hierboven vindt u onze adresgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Identificeerbaar verwijst naar identificators (zoals naam, identificatienummer, locatiedata, etc.) die kunnen gebruikt worden om een natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Wij verwerken enkel die persoonsgegevens die we echt nodig hebben om de doelstellingen waarvoor we ze verwerken te bereiken.

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, geboortedatum,  adres;
 • Contactgegevens: telefoonnummer en e-mailadres;
 • Medische gegevens: patiëntenzorg, patiëntenadministratie, patiëntenregistratie;
 • Elektronische identificatiegegevens: IP-adres, cookies;

Wij verzamelen deze persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze website, of wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening. Andere persoonsgegevens kunnen op een later tijdstip worden verzameld, bijvoorbeeld in het kader van zorgverstrekking. Hoeveel, hoe vaak en welke gegevens we verzamelen hangt af van uzelf en welke zorg u nodig heeft.

Daarnaast gebruiken wij cookies om de bezoeker van onze website www.podologiepraktijk.be te herkennen en deze een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om hun technische keuzes te onthouden (bijvoorbeeld een taal) en om eventuele fouten op de website op te sporen en te corrigeren. Meer informatie over cookies vindt u in ons cookiebeleid.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening en verzamelen en verwerken persoonsgegevens via onze website voor de volgende doeleinden:

 • voor de totstandkoming van een eventuele overeenkomst met u;
 • voor het inplannen van een afspraak/consultatie op één van onze locaties;
 • klanten- en patiëntenbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturatie,  ondersteuning, klachtenbewaking en het versturen van nieuwsbrieven;
 • patiëntenzorg: diagnose en behandeling van patiënten, met inbegrip van de evaluatie van de verstrekte en te verstrekken zorgen teneinde de kwaliteit van de aan deze patiënten verleende zorgen te verbeteren;
 • om onze website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen;
 • om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen;
 • om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de strategie;

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor intern gebruik binnen Podologiepraktijk Liesbeth D’Hulster. We zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen, doorgeven of communiceren aan derde partijen, behalve indien u ons daarvoor op voorhand uw expliciete toestemming hebt gegeven of tenzij hiertoe een wettelijke verplichting is.

Onze website heeft links naar sociale media die het mogelijk maken u te linken naar onze sociale media kanalen of die u in staat stellen om content te delen op uw sociale media kanelen. Deze sociale media kanalen zijn (Facebook, LinkedIn, Pinterest). Indien op u dergelijke link klikt, kan het zijn dat de hiervoor vermelde sociale media partners persoonsgegevens verzamelen, zoals persoonsgegevens betreffende uw profiel. Wij staan niet in voor hoe deze sociale media partners uw persoonsgegevens gebruiken. In dergelijk geval zullen zij optreden als verwerkingsverantwoordelijke. Ter uwe informatie sommen we hieronder de relevante links op (deze kunnen evenwel van tijd tot tijd veranderen):

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens zolang dit nodig is om de vooropgestelde doelen (zoals beschreven in “Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?”) te bereiken. We zullen uw persoonsgegevens verwijderen van zodra wij ze niet langer nodig hebben om deze doelen te bereiken of wanneer u op geldige wijze het recht tot verwijdering van uw persoonsgegevens uitoefent.

Uw rechten als individu

Op grond van de geldende nationale en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

Indien u één van uw rechten wenst uit te oefenen, stuurt u ons een schriftelijk verzoek via mail of post. We trachten zonder onredelijke vertraging, maar in elk geval binnen een termijn van één maand na ontvangst van uw verzoek, op uw verzoek te reageren. Indien wij in de onmogelijkheid verkeren om binnen voornoemde termijn van één maand te reageren en de termijn wensen te verlengen, of in geval wij geen gevolg zullen geven aan uw verzoek, zullen wij u daarvan in kennis stellen.

Denk er aan om bij een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van gegevens duidelijk uw (volledige) naam, adres en woonplaats te vermelden en een kopie van een identificatiebewijs (of vergelijkbaar bewijs) mee te sturen  zodat wij met enige zekerheid kunnen vaststellen of de gegevens die u opvraagt, wilt laten wijzigen of laten verwijderen ook wel echt betrekking hebben op u. Indien u ons een kopie van uw identificatiebewijs toestuurt, gelieve dan uw rijksregisternummernummer en eventuele foto onherkenbaar te maken.

Recht op inzage

In het geval dat wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u recht op toegang tot uw persoonsgegevens, alsook tot bepaalde aanvullende informatie zoals omschreven in deze Privacy Policy. U heeft het recht van ons een kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, op voorwaarde dat dit geen nadelige invloed heeft op de rechten en vrijheden van anderen. Het eerste exemplaar wordt u kosteloos bezorgd, maar wij behouden ons het recht voor om een redelijke vergoeding in rekening te brengen wanneer u om meerdere kopies verzoekt.

Recht op verbetering

Als de persoonsgegevens die wij over u bijhouden onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om ons te verzoeken deze informatie te corrigeren, of om ons te verzoeken – rekening houdend met de doeleinden van de verwerking – te voltooien.

Recht op gegevenswissing

Wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is,  heeft u het recht om – zonder onredelijke vertraging – wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • U trekt uw toestemming waarop de verwerking berust in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • Wissing van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om in overeenstemming te zijn met EU-recht of Belgisch recht;

Er zijn bepaalde uitsluitingen op het recht op gegevenswissing. Deze uitsluitingen omvatten waar verwerking nodig is,

 • Voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • Om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;
 • Met het oog op archivering in het algemeen belang, of statistische doeleinden;
 • Voor het nakomen van een wettelijke verplichting; of,
 • Voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op beperking van verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens berust op uw toestemming, en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heeft u het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Dit recht is echter niet van toepassing, in zoverre dit afbreuk zou doe naan de rechten en vrijheden van anderen. U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks door ons naar een ander bedrijf te laten doorzenden.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Podologiepraktijk Liesbeth D’Hulster. Als u bezwaar maakt, zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met ons.

Indien u van mening bent dat de door ons uitgevoerde verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, van de plaats waar u werkt of van de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. Voor België vindt u op de site van de gegevensbeschermingsautoriteit.

Aanpassingen aan de Privacy policy

Dit privacybeleid kan gewijzigd worden. Consulteer deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Al er wijzigingen met impact aangebracht worden, zal hier op meer opvallende manier kennis van gegeven worden op de website.

Dit privacybeleid is laatst gewijzigd op 10/03/2021.